Admitere Universitatea din Bucuresti

Universitatea din București organizează în luna septembrie 2015 a doua sesiune de admitere pentru studii universitare de licență. Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie 2015 alocat programelor de studii de licenţă la nivelul Universităţii din Bucureşti este de 250 la buget şi 1647 cu taxă.

Calendarul admiterii

Înscrierea la admitere în cadrul programelor de licenţă ale Universităţii din Bucureşti va avea loc între 3 – 11 septembrie 2015. În perioada 14 – 19 septembrie 2015, candidaţii înscrişi la programele de licenţă la care se organizează examen de admitere vor susţine probele stabilite. Data limită de afişare a rezultatelor este 23 septembrie 2015.

Numărul de locuri disponibile pe facultăți:

Actele necesare pentru înscriere – Studii Universitare de Licență

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa  fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Acte necesare la înscriere:

 • fişă-tip de înscriere ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
 • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I sau C.I   în copie;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti
 • atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.C.S.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Înscrierea la domeniul TEOLOGIE, pentru absolvenţii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepţie făcând absolvenţii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candiaţii sunt obligaţi să prezinte certificatul de botez, precum şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceştia aparţin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele băneşti cuvenite: donaţii, burse, semiburse etc.) şi în cadrul căreia urmează a  fi  repartizaţi.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget,  iar copia legalizată la cealaltă facultate.