PNDR – Măsura 4 – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale

SCOPUL submăsurii: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARI:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

– pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro;

– pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Submăsura 4.1a – Invesții în exploatații pomicole

SCOPUL submăsurii:  creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

– Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

– Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

– Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

– Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Grupurile de producători și cooperative agricole care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Pentru fermele mici

– 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)

– 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mari  intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

SCOPUL submăsurii: sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

– Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

– Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

– Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie

– Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

– Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARI:

– Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

– Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative

– 40% pentru alte întreprinderi

și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL submăsurii: sprijin  pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;

– producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

– eficientă energetică;

– acțiuni de marketing;

BENEFICIARI:

– Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

– Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare  și cooperative agricole), cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.500.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea infrastructurii agricole şi silvice

SCOPUL submăsurii: restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:

– Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme;

– Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;

– Modernizarea infrastructurii de irigații;

BENEFICIARII:

– Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;

– Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;

– Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;

– Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare;

– Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere;